رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در دقیقه به مایل بر ساعتاستفاده شود: 1 کیلومتر در دقیقه [km/min] = 37,282 271 534 24 مایل بر ساعت [mph]


تبدیل کیلومتر در دقیقهبه مایل بر ساعت