رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلومتر در دقیقه [km/min]

=   37,282 271 534 2 مایل بر ساعت [mph]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در دقیقه به مایل بر ساعتاستفاده شود.


کیلومتر در دقیقه / km/min   ->   مایل بر ساعت / mph