رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


16,666 666 666 7 متر در ثانیه [m/s]
1 000 متر در دقیقه [m/min]
60 000 متر در ساعت [m/h]
0,016 666 666 7 کیلومتر در ثانیه [km/s]
1 کیلومتر در دقیقه [km/min]
60 کیلومتر در ساعت [km/h]
656,167 979 002 6 اینچ بر ثانیه [ips]
39 370,078 740 157 5 اینچ بر دقیقه [ipm]
2 362 204,724 409 45 اینچ بر ساعت [iph]
54,680 664 916 9 پا بر ثانیه [fps]
3 280,839 895 013 1 پا بر دقیقه [fpm]
196 850,393 700 79 پا بر ساعت [fph]
0,010 356 186 5 مایل بر ثانیه [mps]
0,621 371 192 2 مایل بر دقیقه [mpm]
37,282 271 534 2 مایل بر ساعت [mph]
32,397 436 196 5 گره [kn]
32,397 436 196 5 مایل دریایی بر ساعت [nm/h]
7,352 393 594 2 بوفورت [Bft]
0,048 977 832 6 سرعت صوت [ماخ]
5,559 401 586 635 9×10-8 سرعت نور [c]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.