رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر در ثانیه به کیلومتر در دقیقهاستفاده شود: 1 متر در ثانیه [m/s] = 0,06 کیلومتر در دقیقه [km/min]تبدیل متر در ثانیهبه کیلومتر در دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'متر در ثانیه [m/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلومتر در دقیقه [km/min]'.

تبدیل متر در ثانیهبه کیلومتر در دقیقه