رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله متر در ثانیه به کیلومتر در دقیقهاستفاده شود: 1 متر در ثانیه [m/s] = 0,06 کیلومتر در دقیقه [km/min]


تبدیل متر در ثانیهبه کیلومتر در دقیقه