نانوگرم بر لیتر -> میلیگرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوگرم بر لیتر به میلیگرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 نانوگرم بر لیتر [ng/l] = 0,000 000 1 میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]تبدیل نانوگرم بر لیتربه میلیگرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانوگرم بر لیتر [ng/l]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]'.