رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1 000 پیکوگرم بر لیتر [pg/l]
100 پیکوگرم بر دسیلیتر [pg/dl]
1 پیکوگرم بر میلی‌لیتر [pg/ml]
1 نانوگرم بر لیتر [ng/l]
0,1 نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl]
0,001 نانوگرم بر میلی‌لیتر [ng/ml]
1 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]
0,001 میکروگرم بر لیتر [µg/l]
0,000 1 میکروگرم بر دسیلیتر [µg/dl]
1,0×10-6 میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml]
0,001 میلیگرم بر متر مکعب [mg/m³]
1,0×10-6 میلیگرم بر لیتر [mg/l]
1,0×10-7 میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]
1,0×10-9 میلیگرم بر میلی‌لیتر [mg/ml]
1,0×10-6 گرم بر متر مکعب [g/m³]
1,0×10-9 گرم بر دسیمتر مکعب [g/dm³]
1,0×10-12 گرم بر سانتیمتر مکعب [g/cm³]
1,0×10-9 گرم بر لیتر [g/l]
1,0×10-10 گرم بر دسیلیتر [g/dl]
1,0×10-12 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml]
1,0×10-9 کیلوگرم بر متر مکعب [kg/m³]
1,0×10-12 کیلوگرم بر دسیمتر مکعب [kg/dm³]
1,0×10-15 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³]
1,0×10-12 کیلوگرم بر لیتر [kg/l]
1,940 320 331 954 1×10-12 اسلاگ بر پا مکعب [slug/ft³]
5,780 366 721 308 8×10-13 اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]
9,988 473 690 911 2×10-10 اونس بر پا مکعب [oz/ft³]
1,603 586 056 907 8×10-10 اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]
1,335 264 712 377 7×10-10 اونس بر گالون (مایع ,ایالات متحده)
3,612 729 200 034 9×10-14 پوند بر اینچ مکعب [lb/in³]
6,242 796 059 157 8×10-11 پوند بر پا مکعب [lb/ft³]
1,002 241 285 527 2×10-11 پوند بر گالون (بریتانیا) [lb/gal]
8,345 404 453 196 1×10-12 پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانوگرم بر لیتراستفاده شود.


نانوگرم بر لیتر / ng/l