رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 نانومتر مربع [nm²]

=   1,973 525 159 978 9×10-15 اینچ مدور [circin]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر مربع به اینچ مدوراستفاده شود.


نانومتر مربع / nm²   ->   اینچ مدور / circin