نانومتر مربع -> اینچ مدور

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر مربع به اینچ مدوراستفاده شود: 1 نانومتر مربع [nm²] = 0,000 000 000 000 001 973 525 159 978 9 اینچ مدور [circin]تبدیل نانومتر مربعبه اینچ مدور:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'نانومتر مربع [nm²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ مدور [circin]'.