رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نانومتر مربع به اینچ مدوراستفاده شود: 1 نانومتر مربع [nm²] = 0,000 000 000 000 001 973 525 159 978 9 اینچ مدور [circin]


تبدیل نانومتر مربعبه اینچ مدور