رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نور-دقیقه به سانتی‌متراستفاده شود: 1 نور-دقیقه = 1 798 754 748 000 سانتی‌متر [cm]


تبدیل نور-دقیقهبه سانتی‌متر