رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1,0×1016 اتومتر [am]
10 000 000 000 000 فمتومتر [fm]
10 000 000 000 پیکومتر [pm]
10 000 000 نانومتر [nm]
10 000 میکرومتر [µm]
10 میلی‌متر [mm]
1 سانتی‌متر [cm]
0,1 دسی‌متر [dm]
0,01 متر [m]
0,001 دکامتر [dam]
0,000 1 هکتومتر [hm]
1,0×10-5 کیلومتر [km]
6,666 666 666 666 7×10-6 مایل متریک
6,213 711 922 373 3×10-6 مایل (بین المللی) [mi]
6,213 711 922 373 3×10-6 مایل رسمی
6,213 699 493 769 7×10-6 مایل (ایالات متحده)
6,761 325 219 743 1×10-6 مایل رومی
393,700 787 401 6 ثو
0,393 700 787 4 اینچ [in]
0,032 808 399 پا [ft]
0,049 709 695 4 لینک
0,001 988 387 8 Rod
0,043 744 531 9 چارک
0,010 936 133 یارد
0,000 497 097 زنجیر [ch]
4,970 969 537 898 7×10-5 فورلانگ
0,008 748 906 4 ذراع (بریتانیا)
0,005 468 066 5 فاتوم [fm]
5,399 568 034 557 2×10-5 طول کابل
5,399 568 034 557 2×10-6 مایل دریایی
566,957 704 955 2 Twip
100 000 000 آنگستروم [Å]
99 790 440 075,841 سیگبان
3,240 779 038 947 1×10-19 پارسک [pc]
6,684 587 122 268 4×10-14 یکای کیهانی [AU]
3,335 640 951 981 5×10-11 نور-ثانیه
5,559 401 586 635 9×10-13 نور-دقیقه
9,265 669 311 059 8×10-15 نور-ساعت
3,860 695 546 274 9×10-16 نور-روز
1,057 000 834 024 6×10-18 سال نوری

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتی‌متراستفاده شود.


سانتی‌متر / cm