رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله نور-ساعت به مایل رسمیاستفاده شود: 1 نور-ساعت = 670 616 629,384 4 مایل رسمی


تبدیل نور-ساعتبه مایل رسمی