پیکومول درهر لیتر -> مول درهر متر مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پیکومول درهر لیتر به مول درهر متر مکعباستفاده شود: 1 پیکومول درهر لیتر [pmol/l] = 0,000 000 001 مول درهر متر مکعب [mol/m³]تبدیل پیکومول درهر لیتربه مول درهر متر مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'غلظت مولار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پیکومول درهر لیتر [pmol/l]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مول درهر متر مکعب [mol/m³]'.