رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1,0×10-12 مولی [M]
1,0×10-9 میلیمولی [mM]
1,0×10-6 میکرومولی [µM]
0,001 نانومولی [nM]
1 پیکومولی [pM]
1,0×10-12 مول درهر لیت [mol/l]
1,0×10-9 میلیمول درهر لیتر [mmol/l]
1,0×10-6 میکرومول درهر لیتر [µmol/l]
0,001 نانومول درهر لیتر [nmol/l]
1 پیکومول درهر لیتر [pmol/l]
1,0×10-9 مول درهر متر مکعب [mol/m³]
1,0×10-6 میلیمول درهر متر مکعب [mmol/m³]
0,001 میکرومول درهر متر مکعب [µmol/m³]
1 نانومول درهر متر مکعب [nmol/m³]
1 000 پیکومول درهر متر مکعب [pmol/m³]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.