رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتی‌متر به نور-ثانیهاستفاده شود: 1 سانتی‌متر [cm] = 0,000 000 000 033 356 409 519 815 نور-ثانیه


تبدیل سانتی‌متربه نور-ثانیه