سانتیمتر مکعب بر ساعت -> گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر مکعب بر ساعت به گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیهاستفاده شود: 1 سانتیمتر مکعب بر ساعت [cm³/h] = 0,000 000 073 381 125 655 041 گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه [gps]تبدیل سانتیمتر مکعب بر ساعتبه گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی حجمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر مکعب بر ساعت [cm³/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گالون (مایع ,ایالات متحده) بر ثانیه [gps]'.