رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت به کیلوگرم بر دقیقهاستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت [tn/h] = 15,119 745 666 667 کیلوگرم بر دقیقه [kg/min]تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعتبه کیلوگرم بر دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت [tn/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر دقیقه [kg/min]'.

تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعتبه کیلوگرم بر دقیقه