رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت به کیلوگرم بر دقیقهاستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت [tn/h] = 15,119 745 666 667 کیلوگرم بر دقیقه [kg/min]


تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعتبه کیلوگرم بر دقیقه