رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


251,995 761 111 1 گرم بر ثانیه [g/s]
15 119,745 666 667 گرم بر دقیقه [g/min]
907 184,74 گرم بر ساعت [g/h]
0,251 995 761 1 کیلوگرم بر ثانیه [kg/s]
15,119 745 666 7 کیلوگرم بر دقیقه [kg/min]
907,184 74 کیلوگرم بر ساعت [kg/h]
8,888 888 888 9 اونس بر ثانیه [oz/s]
533,333 333 333 3 اونس بر دقیقه [oz/min]
32 000 اونس بر ساعت [oz/h]
0,555 555 555 6 پوند بر ثانیه [lb/s]
33,333 333 333 3 پوند بر دقیقه [lb/min]
2 000 پوند بر ساعت [lb/h]
0,017 267 198 اسلاگ بر ثانیه [slug/s]
1,036 031 880 9 اسلاگ بر دقیقه [slug/min]
62,161 912 854 اسلاگ بر ساعت [slug/h]
0,000 277 777 8 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ثانیه [tn/s]
0,016 666 666 7 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه [tn/min]
1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت [tn/h]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعتاستفاده شود.


تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت / tn/h