رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعتاستفاده شود.


تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر ساعت