رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 بوفورت [Bft]

=   0,050 16 کیلومتر در دقیقه [km/min]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوفورت به کیلومتر در دقیقهاستفاده شود.


بوفورت / Bft   ->   کیلومتر در دقیقه / km/min