رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوفورت به کیلومتر در دقیقهاستفاده شود: 1 بوفورت [Bft] = 0,050 16 کیلومتر در دقیقه [km/min]


تبدیل بوفورتبه کیلومتر در دقیقه